,

,  

CW TECH is geaccréditeerd BELAC onder de n° 441-INSP om inspecties uit te voeren en u certificaten aan te bieden voor uw weegaparatuur ongeacht het merk !!.

Extract uit de mededeling VAN DE DIENST VAN DE METROLOGIE FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie:

Sinds 1 januari 2010, is de controle van weegtoestellen voor commerciële gebruik gedeeltelijk toevertrouwd aan private keuringsinstellingen.
De Metrologische Dienst van de FOD Economie, KMO, Energie wilt nu haar rol beperken tot het toezicht op de activiteiten van keuringsinstellingen en plaatselijke controles uitvoeren alsook de repressieve maatregelen.

Welke nieuwe verplichtingen voor de gebruiker van weegwerktuigen:

In de toekomst moet de gebruiker zelf de herijk van zijn meetwerktuigen aanvragen met in achtname van de reglementaire periodiciteit (4 jaar). Hij kan zich hiervoor tot een erkende
keuringsinstelling van zijn keuze richten. Zoals het op vandaag reeds het geval is moet de handelaar elke nieuwe ingebruikname van een meetwerktuig signaleren aan de Metrologische dienst, hetzij per brief hetzij per e-mail, met vermelding van het KBO nummer en de technische gegevens van het meetwerktuig.

Hij moet zich ook vergewissen van de goede werking van de meetwerktuigen en van de integriteit van de verzegelingen, van de merken van eerste ijk of van de CE overeenstemmingsmarkering, van
het herijkvignet of van het onderhoudscontract.

De handelaar moet elk niet-conform meetwerktuig of ongekeurde toestellen buiten dienst stellen.

Het vignet bewijst de aanvaarding, de weigering of de uitgestelde aanvaarding van het meetwerktuig bij de herijk. In dit laatste geval vermeldt het vignet de termijn toegekend voor het herstellen.
De agenten van de Metrologische dienst kunnen steeds, zoals in het verleden, processen verbaal opstellen over een inbreuk op de van kracht zijnde wettelijke bepalingen en kunnen aan de overtreders, in voorkomend geval, de betaling van een som voorstellen die de strafvordering staakt.
Er zijn hoge boetes voorzien voor diegene die een meetwerktuig voorhanden houdt of gebruikt dat zichtbaar niet correct functioneert.
Deze meetwerktuigen kunnen zelfs in beslag genomen worden indien er aanleiding toe bestaat.

De aanvragen voor het uitvoeren van de herijk of bijkomende informatie kunnen door deze formulier in te vullen, zodanig dat wij deze ontvangen nemen wij contact met u voor afspraak.

De Directie.


Inspectie aanvraag

Naam *: Voornaam :
Telefoonnumer *: Fax :
E-mail * :    
Adres : Land :
Postcode : Stadt :
Mark * : Model *:
Capaciteit * : kg Volgnummer * :
Beschikbaarheid:

Maandag Dinsdag
Woensdag Donderdag
Vrijdag Zaterdag

Opmerking * :
  * Verplichte velden
 

Inspection instruments de pesage, Inspection de balances, vérification de balances


.  .


  ,  
 
TOUCHSCREEN WEEGSCHAAL SCALEPOS
De weegschaal SCALEPOS vereenvoudigt het werk in voedingssectoren. Door het samenbrengen van touchscreen PC- en weegtechnologie, de SCALEPOS weegschaal wordt een krachtig en effectief werkinstrument [..]

NU STANDAARD MASSA'S M1, F1, F2, E2 BESCHIKBAAR
CW TECH biedt een breed gamma van reglementaire massa's voor controle van weeginstrumenten. De nauwkeurigheid van de afgewerkte producten en constante kwaliteit geëist door de markten worden richtlij [..]

NIEUWE WEEGSCHAAL HELMAC GPE LT TOT 5 DAGEN OP BATTERIJ !
CW TECH is blij om de nieuwe weegschaal HELMAC GPE LT aan te kondigen, speciaal ontworpen voor de markten, mobiele verkooppunten alsook winkels. De beperkte afmetingen van het weegoppervlakte, tege [..]

 

.  .

  ,  
 
   Handleidingen online
 


.  .


Gratis download van uw technische online support.


.  .

,  :  ; Creation de site Mouscron

Home  | Kassa's en POS Technische dienst | Nieuws  | Contact | Route planner  | Legacy

Copyright © 2019 - CW TECH - Alle gereserveerde rechten